Hyppää sisältöön

Pidä kiinni® -avopalveluyksikkö, Pesän ja Esmiinan työryhmät

  • Koko perheen vuorovaikutus- ja päihdekuntoutusta vauvaa odottaville perheille sekä perheille, joissa on kuntoutuksen alkaessa alle 3-vuotias lapsi
  • Kuntoutukseen sisältyy yksilö- ja perhetyöskentelyä sekä yhteisö- ja ryhmätoimintaa
  • Päihteettömyyden tukemista ja arjen taitojen hallintaa niin, että vanhempi selviytyy päivittäisestä elämästä lapsensa kanssa
  • Etsivää työtä ja matalan kynnyksen toimintaa

Päihdekuntoutukseen erikoistuneet Pidä kiinni® -hoitojärjestelmään kuuluvat avopalvelut raskaana oleville ja vauvaperheille.

Kuntoutuksessa voi olla äiti tai isä vauvansa kanssa tai molemmat vanhemmat lapsineen, nuorimman lapsen ollessa alle 3-vuotias. Kohderyhmän perheillä on yleensä hyvin monia ongelmia, ja useimmilla on ollut jo omassa lapsuudessa kaltoinkohtelua, useilla omien vanhempien päihde- ja/tai mielenterveysongelmia. Etsivän ja matalan kynnyksen palveluihin pääsee ilman maksusitoutumista esim. odotusaikaisiin ryhmiin ja tapaamisiin. Avokuntoutukseen tarvitsee kunnan maksusitoumuksen.

Pidä kiinni® -avopalvelun intensiivinen kuntoutus perustuu kuntouttavaan yhteisöön, jossa otetaan huomioon perheiden yksilöllisiä tarpeita. Esmiinassa ja Pesässä vaalitaan kuntoutusmyönteistä ja asiakasta kunnioittavaa ilmapiiriä. Teoreettisena taustana on kiintymyssuhde-, trauma-, ja mentalisaatioteoria. Hoitomalli perustuu hoitosuosituksiin ja tutkittuun tietoon. Vanhempi tarvitsee päihteettömyyden lisäksi vahvaa tukea ja hoitoa vanhemmuuteen sekä varhaiseen vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Päihdeongelmaisilla vanhemmilla kyky tarkastella omaa toimintaansa, ajatteluaan eri näkökulmista ja sitä kautta kehittää omaa toimintaansa parempaan suuntaan on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa keskimääräistä heikommaksi. Tästä syystä kaikissa avopalveluyksiköissä vanhempien kanssa pyritään tarkastelemaan heidän omaa toimintaansa ja ajatteluaan suhteessa vauvaan eri näkökulmista. Kuntoutusjakson pituus avopalveluyksiköissä vaihtelee puolesta vuodesta muutamaan vuoteen.

Kuntoutuminen on prosessi, joka vaatii riittävän intensiivisen ja pitkäkestoisen hoidon. Kuntoutus sisältää ryhmätoimintaa, perhekohtaista työskentelyä, verkostokokouksia ja yksilökeskusteluita. Suunnitelmat ja arviointi tehdään yhdessä asiakasperheen, lastensuojelun ja moniammatillisen verkoston kanssa yhteistyönä.

Pidä kiinni® -avopalveluissa vanhemmat saavat mahdollisuuden kuntoutua päihdeongelmasta sekä tukea sellaiseen vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen, joka tukee lapsen tervettä kehitystä heidän asuessaan omassa kotona. Lapsi saa turvallisen lapsiperheen arjen, päihteettömän ja läsnä olevan vanhemman sekä mahdollisuuden olla vanhempansa tai vanhempiensa kanssa turvatussa ympäristössä. Kuntoutuksessa tuetaan vanhempia huomioimaan lapsen hyvinvointi kaikissa tilanteissa. Lapsi saa yksilöllistä korvaavaa ja korjaavaa hoivaa ja hoitoa. Kuntoutus turvaa lapsen kyvyn olla vuorovaikutuksessa, joka puolestaan turvaa lapsen kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen.

Kuntoutuksella turvataan vauvan terve kehitys, joka on vaarantunut vanhemman päihdeongelman takia. Kuntoutuksella pystytään tutkitusti välttämään huostaanottoja sekä katkaisemaan sukupolvelta toiselle jatkuva syrjäytymisen ketju.

Työntekijöillä on vähintään AMK-tasoinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus. Työryhmissä on edustettuna mm. seuraavat ammattiryhmät: sosiaalityöntekijä, psykologi, perheterapeutti, sosionomi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.