Hyppää sisältöön

Pidä kiinni® -avopalveluyksikkö, Pesän ja Esmiinan työryhmät

Ensi-Kodin tie 4, Helsinki (Pesä), Tinurinkuja 4, Espoo (Esmiina)

  • Päihde- ja vuorovaikutuskuntoutusta vauvaa odottaville vanhemmille sekä perheille, joissa on kuntoutuksen alkaessa alle 3-vuotias lapsi.
  • Kuntoutukseen sisältyy yhteisöpäihdekuntoutusta sekä yksilö- ja perhekohtaista työskentelyä yhteensä kaksi kertaa viikossa.
  • Etsivää työtä ja matalan kynnyksen toimintaa.

Esmiinan ja Pesän työryhmissä työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliset tiimit. Työntekijöillä on vahva päihde-, trauma- ja varhaisen vuorovaikutuksen osaaminen. Työryhmä koostuu
Theraplay-terapeuteista, sosionomeista, sosiaalityöntekijästä, sairaanhoitajista ja kätilöistä.

Päihdekuntoutukseen erikoistuneet avopalveluyksiköt Esmiina Espoon Leppävaarassa ja Pesä Helsingin Vallilassa kuuluvat valtakunnalliseen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmään, joka on kehitetty päihderiippuvaisille raskaana oleville äideille ja pikkulapsiperheille.

Toteutamme vauvalähtöistä päihdekuntoutusta, jossa vanhempi saa päihteettömyyden tukemisen lisäksi vahvaa tukea
ja kuntoutusta vanhemmuuteen sekä varhaiseen vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Avopalveluyksiköissämme kuntoutus tapahtuu yhteisökuntoutuksena sekä perhekohtaisena työskentelynä. Yhteisökuntoutuspäivän kesto on neljä tuntia ja perhekohtaisen työskentelyn kaksi tuntia. Hoitomalli perustuu hoitosuosituksiin ja tutkittuun tietoon.

Päihdekuntoutus perustuu yhteisö- ja ryhmämuotoiseen toimintaan. Yhteisökuntoutuksessa vanhemmat tapaavat toisiaan ohjatussa ja suljetussa ryhmässä. Yhteisökuntoutus on tutkitusti vaikuttavin päihdekuntoutuksen muoto, jossa asiakkaat saavat vertaistukea muilta samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta vanhemmilta. Yhteisökuntoutuspäivässä on selkeä rakenne, joka alkaa vanhempien ja lasten yhteisellä vuorovaikutushoidolla. Osiossa hyödynnetään Theraplayn, Hoivan ja Leikin, emotionaalisen saatavilla olon menetelmiä tukemaan vanhempien mentalisaatiokykyä ja saatavilla oloa suhteessa lapseen. Yhteisökuntoutuspäivään sisältyvässä vanhempien päihdekuntoutusryhmässä keskitytään päihteettömän arjen uudelleen rakentamiseen ja ylläpitämiseen.
Käytämme vanhempien päihdekuntoutusryhmässä kokemusasiantuntijoita ja vertaisia. Keskiössä on toipumisen kulttuuri, motivointi sekä toivon ylläpito. Vanhempien ryhmän aikana lapsille on oma ryhmä, jossa heille on ikätasoinen toiminta. Yhteisökuntoutuspäivinä ruokailemme yhdessä perheiden kanssa, mikä on tärkeä osa vuorovaikutuskuntoutusta.

Yhteisöpäihdekuntoutuksen lisäksi lapsi ja vanhemmat saavat myös yksilöllistä, perhekohtaista kuntoutusta päihderiippuvuudesta toipumiseen. Perhekohtaisen tapaamisen kesto on noin 2 tuntia ja perhetapaamisia on 1–2 kertaa viikossa. Työskentelystä vastaavat perheelle nimetyt vauvaperhetyön ohjaajat.

Päihteiden käyttö vaurioittaa aivojen mielihyväjärjestelmää. Tutkimuksissa on toistuvasti todettu päihderiippuvaisten äitien ja lasten vuorovaikutuksen olevan keskimäärin heikompaa kuin verrokkien. Vuorovaikutuskuntoutuksessa autamme vanhempaa suuntaamaan huomiota vauvaan, vauvan tarpeisiin ja vauvasta syntyvään iloon päihdekeskeisen tarpeiden tyydyttämisen sijaan. Vuorovaikutuskuntoutus on tavoitteellista ja suunniteltua ja sen fokuksena on tehdä tilaa äidin mieleen vauvalle ja aktivoida vauvan tuottamaa iloa. Näin mahdollistuu vanhemman käyttäytymisen muuttuminen vauvan parhaaksi. Perhekohtaisilla ajoilla teemme paljon vuorovaikutusterapiaa Theraplayn, Hoivan ja Leikin sekä reflektiivistä työmenetelmää käyttäen. Yksilö- ja perhekohtaisilla ajoilla keskitymme myös elämänhallinnan ja päihteettömän pikkulapsiperhearjen tukemiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Kuntoutusjakson pituus avopalveluyksiköissä vaihtelee puolesta vuodesta muutamaan vuoteen. Kuntoutuminen on prosessi, joka vaatii riittävän intensiivisen ja pitkäkestoisen kuntoutuksen. Myös luottamuksellisen suhteen luominen vie
aikaa, jossa päihdekuntoutus mahdollistuu. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomais- ja läheisverkoston kanssa. Suunnitelmat, arviointi ja tavoitteet tehdään yhdessä asiakasperheen, kunnan sosiaalityön ja moniammatillisen verkoston kanssa. Vauvalähtöiseen avopäihdekuntoutukseen tarvitsee hyvinvointialueen maksusitoumuksen.

Teemme kuukausittain perheen kuntoutumisen etenemisestä kirjallisen yhteenvedon kunnan sosiaalityölle ja perheelle. Yhteenvedossa on nähtävissä selkeät tavoitteet päihdeavokuntoutukselle, kuvaus päihdehoidon etenemisestä sekä
työryhmän näkemys lapsen voinnista sekä vanhemmuudesta.