Hyppää sisältöön

Tapaamispalvelu

Ensi-Kodin tie 4, Helsinki

Helsingin ensikodin tapaamispalvelu mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa olevan vanhemman tapaamisen turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. Toteutamme lapsenhuoltolain 2 §:n ja sosiaalihuoltolain 27 §:n mukaisia tapaamisia lapsen edun mukaisesti. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman suhteen syntymistä ja kehittymistä sekä vahvistaa vanhemmuutta. Tapaamisten muoto ja valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö.

Helsingin ensikoti ry:n tapaamispalvelu mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa olevan vanhemman tapaamisen turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. Toteutamme lapsenhuoltolain 2 §:n ja sosiaalihuoltolain 27 §:n mukaisia tapaamisia lapsen edun mukaisesti. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman suhteen syntymistä ja kehittymistä sekä vahvistaa vanhemmuutta.

Tapaamisten muoto ja valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö (SHL 27 §). Tapaamisten muotoja ovat:

  • Valvotut tapaamiset, joissa ohjaaja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.
  • Tuetut tapaamiset, joissa ohjaaja on käytettävissä koko tapaamisen ajan.
  • Valvotut vaihdot, joissa ohjaaja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle.

Tapaaminen on vanhemman ja lapsen yhteistä aikaa. Vanhemmalla on ensisijainen vastuu lapsesta tapaamisten aikana. Lähivanhemman tehtävänä on tukea lasta tapaamiseen. Lähivanhemman tehtävänä on tukea lasta tapaamiseen. Tapaamispalvelu aloitetaan lapsen/lasten ja molempien vanhempien erillisillä tutustumiskäynneillä. Tutustumiskäyntien tarkoituksena on varmistaa, että tapaamiset toteutuvat lapsen edun mukaisesti ja työntekijät osaavat tukea oikealla tavalla sekä lasta että molempia vanhempia tapaamisissa. Tutustumiskäynnin aikana käydään läpi tapaamispalvelun toiminta ja säännöt, täydennetään esitiedot, haastatellaan molemmat vanhemmat ja sovitaan tapaamisiin liittyvästä yhteydenpidosta. Samalla keskustellaan tapaamisiin liittyvistä toiveista, käytännöistä ja lapsen tarvitsemista asioista.

Tapaamispalvelua toteuttavat Vauvaperheiden terapeuttisten avo- ja tapaamispalveluiden omat työntekijät, joilla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 11 §:n mukainen, vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tasoinen koulutus. Henkilökunta on erikoistunut odotusajan ja vauvavaiheen työskentelyyn erityisen tuen tarpeissa olevien perheiden kanssa ja vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen tukemiseen. Tapaamispalvelu on suunnattu ensisijaisesti 0–3-vuotiaiden lasten ja vanhempien tapaamisiin. Työntekijän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tapaamiset ovat lapsen edun mukaisia.

Tapaamispalvelun yhteydessä on mahdollisuus haastavassa erotilanteessa olevien vanhempien 1-5 kertaa kestävään vanhemmuustyöskentelyyn. Työskentelyn tavoitteena on tukea sekä lähi- että tapaajavanhempaa vanhemmuudessa ja tapaamisten käynnistymisessä/toteutumisessa vanhempien vakavasta huoltajuus- ja tapaamisriidasta huolimatta. Työskentelyn viitekehyksenä on trauma- ja vakauttava työote, vanhemman mentalisaatiokyvyn ja kiintymyssuhteen vahvistaminen sekä rinnakkaisvanhemmuuden tukeminen huoltoriidasta huolimatta.