Hyppää sisältöön

Vauvalähtöinen päihdekuntoutus

Ensi-Kodin tie 4, Helsinki

Päihdekuntoutukseen erikoistuneet Pidä kiinni® -ensikodit, kaksi yksikköä (Taika ja Helmi), joissa yhteensä 12 perhepaikkaa.

  • Ympärivuorokautinen vauvalähtöinen perhekuntoutus on tarkoitettu raskaana oleville päihderiippuvaisille äideille ja vauvaperheille.
  • Varhaisen vuorovaikutuksen tuki ja päihdekuntoutus.
  • Voidaan ehkäistä raskauden aikaisen päihteiden käytön aiheuttamia sikiövaurioita ja vahvistaa vauvaperheen arjen hallintaa.

Pidä kiinni® -ensikotien molempiin työryhmiin kuuluvat vauvaperhetyön esimies, vauvaperhetyön ohjaajia sekä yhteisöohjaaja. Ohjaajilla on ammattikorkeakoulutasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Ensikodeissa työskentelee sosionomeja, sairaanhoitajia, psykiatrisia sairaanhoitajia sekä kätilöitä. Työntekijöillä on erilaisia varhaisen vuorovaikutuksen hoidon ja tukemisen, traumatyön, yhteisökuntoutuksen, päihdetyön ja lääkehoidon koulutuksia sekä muita täydennyskoulutuksia. Työskentelyä tuetaan yhteisökuntoutuksen ja varhaisen vuorovaikutuksen työnohjauksilla sekä päihdepsykiatrin konsultaatiolla.

Valtakunnalliseen, valtionavustuksella tuettuun Pidä kiinni® -hoitojärjestelmään kuuluvat Taika ja Helmi ovat päihdeongelmaisten perheiden kuntoutukseen erikoistuneita ensikoteja, jotka on tarkoitettu raskaana oleville päihderiippuvaisille äideille ja vauvaperheille. Toteutamme vauvalähtöistä päihdekuntoutusta. Se tarkoittaa, että kuntoutuksessa tarkastellaan asioita varhaisen vuorovaikutuksen, vauvan ja vanhemmuuden, näkökulmasta. Kuntoutus on ympärivuorokautista laitoskuntoutusta ja henkilökunta on läsnä kaikkina vuorokauden aikoina. Molemmissa ensikodeissa on viisi perhepaikkaa, joista kaksi on suunnattu kahden vanhemman perheille.

Kuntoutukseen tulevat perheet tarvitsevat intensiivistä, ympärivuorokautista laitoskuntoutusta eriasteisen päihdeongelman sekä epävakaan ja turvattoman elämäntilanteen takia. Päihteenä voi olla mikä tahansa päihdyttäväksi aineeksi luokiteltava aine (alkoholi, huumeet, lääkkeet). Kuntoutus edellyttää sitoutumista kuntoutusyksikön perussopimuksiin sekä halua ja kykyä yhteisölliseen työskentelyyn. Perhekuntoutukseen tullessa akuutti päihteidenkäyttö tulee olla katkaistu. Asiakas voi olla lääkkeellisessä korvaushoidossa kuntoutuksen aikana. Myös akuutti mielenterveysongelma tulee olla arvioitu ja sen hoito suunniteltu kuntoutuksen alkaessa.

Pidä kiinni® -ensikotien kuntoutus on vauvalähtöistä päihdekuntoutusta, joka pohjautuu yhteisökuntoutuksen periaatteille ja vertaistukeen. Työntekijät ovat tiiviisti läsnä perheiden arjessa. Perheet saavat tukea arjen hallintaan, lapsen hoitoon, varhaiseen vuorovaikutukseen ja kuntoutumiseen päihderiippuvuudesta. Yhteisökuntoutuksessa työskennellään transaktioanalyysi-menetelmää (TA) käyttäen. TA auttaa asiakkaita toipumisessa päihderiippuvuudesta. Se on henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen voimakkaasti suuntaavaa, johon sisältyy ajatus yhdessä oppimisesta. Ensikodin viikko-ohjelma tukee vanhemman päihteettömyyttä, vanhemmuutta sekä arjen hallintaa niin, että vanhempi selviytyy päivittäisestä elämästä lapsensa kanssa. Viikko-ohjelmaan sisältyy päihdekuntoutukseen ja vanhemmuuteen liittyviä ryhmiä ja kokouksia.

Kaikilla asiakkailla, myös vauvoilla on oma lähityöntekijä ja jokaiselle asiakkaalle tehdään oma kuntoutussuunnitelma. Lähityöntekijätyöskentelyssä käsitellään asiakkaan kuntoutuksen tavoitteista nousevia teemoja liittyen niin vanhemman kuntoutumiseen kuin lapsen asioihin.

Kuntoutuksessa käytetään monenlaisia työmenetelmiä, joiden avulla pyritään vakauttamaan ja rauhoittamaan vanhempia asettumaan vauvan äärelle vastaamaan oman vauvan tarpeisiin ja kasvamaan omassa vanhemmuudessaan. Yhdistyksessämme kehitetty Junamalli-työskentely yhdessä lapsen työntekijän kanssa tukee vanhemmuutta sekä vauvan kasvun ja kehityksen seurantaa. Päihdekuntoutus on keskiössä viikoittaisissa aikuisen lähityöntekijäkeskusteluissa, jolloin myös hyödynnetään Helmissä kehitettyä Oman Kuntoutuksen Arvio (OKA) -materiaalia ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Muina menetelminä kuntoutuksessa ovat yhteisön kokoukset, vanhemmuusryhmät, keskusteluryhmät, Hoivaa ja leiki -ryhmät, Theraplay-vaikutteinen vuorovaikutusleikki sekä vanhemman kuntoutuksen vaiheittainen eteneminen. Taikassa on ICDP-ryhmiä sekä klassista vyöhyketerapiaa ja Helmissä on akupunktiota.

Traumanäkökulma otetaan huomioon kaikessa työskentelyssä perheiden kanssa. Perheen kuntoutusta suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä asiakkaan, lähettävän sosiaalityöntekijän, sekä perheen muun tukiverkoston kanssa. Pidä kiinni® -ensikodeissa kuntoutus etenee vaiheittain, jonka tarkoituksena on tehdä näkyväksi asiakkaan muutosprosessia kuntoutuksen aikana. Kuntoutuksen viimeisessä vaiheessa harjoitellaan kotona olemista ja suunnataan avopalveluiden piiriin. Ennen kuntoutuksen päättymistä perheille suunnitellaan riittävä jatko kuntoutus yhdessä perheen ja verkoston kanssa.