Hyppää sisältöön

Jäsenrekisteri

1 Rekisterinpitäjä

Helsingin ensikoti ry
Ensi-Kodin tie 4
00510 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Karvonen
puh. 044 734 9064
toimisto@helsinginensikoti.fi

3 Tietosuojavastaava

Sari Karvonen
puh. 044 734 9064
sari.karvonen@helsinginensikoti.fi

4 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on jäsenrekisteri.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on henkilötietojen ajantasainen hallinta, ylläpito ja kehittäminen, jäsenkirjeiden ja Enska-lehden lähettäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Rekisteriin kerätään tietoja jäsenen ilmoittamista tiedoista. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Helsingin ensikoti ry:n jäsenten henkilötietoja, joita ovat nimi, syntymävuosi, osoite sekä sähköpostiosoite.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Ensi- ja turvakotien liitolle Enska-lehden postittamista varten. Tiedot sijaitsevat liiton ylläpitämässä rekisterijärjestelmässä. Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Helsingin ensikoti ry luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Helsingin ensikoti ry:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Helsingin ensikoti ry:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Helsingin ensikoti ry:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle tarkastuspyyntölomakkeella. Lomakkeen voi pyytää yhteyshenkilöltä.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Korjauspyyntölomakkeen voi pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietoturvatyöryhmä on tarkastanut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen jatkuvana 19.4.2021.