Hyppää sisältöön

Kameravalvontarekisteri

1 Rekisterinpitäjä

Helsingin ensikoti ry
Ensi-Kodin tie 4
00510 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Karvonen
puh. 044 734 9064
toimisto@helsinginensikoti.fi

3 Tietosuojavastaava

Sari Karvonen
puh. 044 734 9064
sari.karvonen@helsinginensikoti.fi

4 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on kameravalvontarekisteri.

5 Rekisterin julkisuus

Kameravalvontarekisterin käyttäjätunnuksien julkisuutta rajoitetaan tietosuojallisista syistä. Työntekijöiden yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n 3 kohta määrittelee tiedot työntekijöitä koskeviksi arkaluontoisiksi tiedoiksi. Kameravalvonnan rekisteröimä kuvatallenne ja muut paikka- tai olosuhdetiedot ovat myös rajoitettu yhdistyksen tiedoiksi ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi yhdistyksen piha-alueilla.

7 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään kameravalvontajärjestelmien tallentamaa aika- ja paikkasidonnaista kuvatallennetta yhdistyksen kiinteistöjen piha-alueilta ja toimitilojen yleisistä tiloista.

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmien tietolähteet muodostuvat yhdistyksen omistamista tallentavista valvontakameroista. Kameravalvonnan kohdennetut valvonta-alueet ja tilat sijaitsevat rekisterinpitäjän määrittelemillä alueilla.

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi valvotulla alueella.

10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle tarkastuspyyntölomakkeella. Lomakkeen voi pyytää yhteyshenkilöltä.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Korjauspyyntölomakkeen voi pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Kameravalvontajärjestelmän rekisteriin tallennettavien informointi

Rekisterinpitäjä informoi kameravalvonnan kohdentamat alueet ja tilat näkyvillä opaskylteillä, joissa kerrotaan, että alueella/tilassa on tallentava kameravalvonta.

15 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Kameravalvontajärjestelmästä poistetaan kuvatallenteet, kun ne eivät enää ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät yksilöintitiedot poistetaan kameravalvontajärjestelmästä, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse virkaan tai työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta kameravalvontajärjestelmään. Helsingin ensikoti ry poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Helsingin ensikoti ry:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Helsingin ensikoti ry:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

16 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietoturvatyöryhmä on tarkastanut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen jatkuvana 15.9.2021.