Hyppää sisältöön

Maksusitoumuksella tulevien terveydenhuollon asiakkaiden asiakasrekisteri

1 Rekisterinpitäjä

Kunkin asiakkaan kotikunta

2 Käsittelijä

Helsingin ensikoti ry
Ensi-Kodin tie 4
00510 Helsinki

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Nevalainen
puh. 044 493 8681
maria.nevalainen@helsinginensikoti.fi

4 Tietosuojavastaava, potilasasiamies

Tietosuojavastaava Sari Karvonen
puh. 044 734 9064
sari.karvonen@helsinginensikoti.fi

Potilasasiamies Emmi Eloranta
puh. 044 760 3875
emmi.eloranta@helsinginensikoti.fi

5 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Maksusitoumuksella tulevien terveydenhuollon asiakkaiden asiakasrekisteri.

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

Lain mukaiset perusteet ylläpitää potilasrekisteriä ja kerätä sekä käsitellä henkilötietoja:

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
  • Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (94/2022)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset perusteet henkilötietojen käsittelyyn:

  • Käsittelyn laillisuus; 6 artiklan 1 kohdan alakohta c
  • Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely; 9 artiklan 2 kohdan alakohta h

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

7 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Helsingin ensikoti ry:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot. Lisäksi rekisterissä käsitellään tietosuoja-asetuksen määrittelemiä erityisiä henkilötietoryhmiä: terveystiedot. Näiden käsittely on tarpeen rekisteröidyn hoidon/kuntoutuksen kannalta.

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä sidosryhmiltä (esim. perheneuvolat, hyvinvointialueet).

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Helsingin ensikoti ry luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Helsingin ensikoti ry:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yhdistystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yhdistyksen hallussa olevasta tietokannasta.

10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Potilasasiakirjoista voidaan poistaa ainoastaan tieto, jonka terveydenhuollon ammattihenkilö katsoo käyttötarkoituksen kannalta turhaksi tai virheelliseksi.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä (potilaskertomukset). Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Helsingin ensikoti ry tuottaa terveydenhuollon palvelua hyvinvointialueiden lukuun toimien henkilötietojen käsittelijänä. Palveluiden toimittamisen tai asiakkaan asiakkuuden päätyttyä käsittelijä palauttaa tietoturvallisesti kaikki rekisteröidyn henkilötiedot rekisterinpitäjälle. Käsittelijä sitoutuu palauttamisen sijasta poistamaan rekisteröidyn henkilötiedot, jos rekisterinpitäjä sitä nimenomaisesti pyytää.

Henkilötietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Helsingin ensikoti ry:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietoturvatyöryhmä on tarkastanut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen jatkuvana 10.8.2023.