Hyppää sisältöön

Whistleblowing-ilmoituskanava

1 Rekisterinpitäjä

Helsingin ensikoti ry
Ensi-Kodin tie 4
00510 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Karvonen
puh. 044 734 9064
toimisto@helsinginensikoti.fi

3 Tietosuojavastaava

Sari Karvonen
puh. 044 734 9064
sari.karvonen@helsinginensikoti.fi

4 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Whistleblowing-ilmoituskanavarekisteri.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Whistleblowing-ilmoituskanavassa otetaan vastaan ilmoituksia väärinkäytösepäilyistä organisaatiossa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Ilmoittajan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköposti, mikäli ilmoittaja jättää kyseiset tiedot ilmoituksella. Ilmoituksen tiedot ovat arvioidusti kuvauksia tapahtumista ja teoista. Ne voivat sisältää tietoja ilmoituksen kohteena olevasta henkilöstä, tapahtumapaikasta, ajankohdasta ja muusta mahdollisesta ilmoittajan antamasta informaatiosta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoituskanavarekisterin tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Helsingin ensikoti ry luovuttaa tietoja tarvittaessa toiselle rekisterinpitäjälle, esimerkiksi poliisille niiltä osin kuin on kyse rikosepäilystä tai pelastusviranomaisille, kun kyseessä on turvallisuuteen liittyvä tapaus.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle tarkastuspyyntölomakkeella. Lomakkeen voi pyytää yhteyshenkilöltä.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Korjauspyyntölomakkeen voi pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Helsingin ensikoti ry poistaa tiedot rekisteristä, kun tietojen käsitellylle ei ole enää lakisääteistä perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Helsingin ensikoti ry:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietoturvatyöryhmä on tarkastanut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen jatkuvana 28.11.2023.