Hyppää sisältöön

Vauvaperheiden avo- ja tapaamispalvelut

Päivä-Ensikoti

Ensi-Kodin tie 4, 4. krs, Helsinki

 • Terapeuttista ja vakauttavaa ryhmäkuntoutusta
 • Perustehtävä kiintymyssuhteen vahvistaminen
 • Tulosyitä: mielenterveysongelmat, arjen toimimattomuus ja uupumus
 • Työskentelyn voi aloittaa jo odotusaikana
 • Sisältää isätyön
 • Perhekohtainen yksilötyö ryhmäkuntoutuksen rinnalla
 • Päiväryhmään osallistuminen voi sisältyä kotona tehtävään Ensikoti-kuntoutusjaksoon

Päivä-Ensikoti tarjoaa intensiivistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ryhmä- ja perhekuntoutusta perheille, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen, lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen sekä vuorovaikutushäiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Ryhmämuotoiseen Päivä-Ensikotiin voivat hakeutua vauvaperheet, joissa on kuntoutuksen alkaessa 0–2-vuotias lapsi ja joissa arki ei suju tai lapsi ei saa tarpeitaan vastaavaa hoitoa tai hänen ikätasoisensa kehitys vaarantuu esimerkiksi vanhemman masennuksen, uupumuksen tai arjen toimimattomuuden vuoksi, sekä perheet, joissa lapsella on syömis- tai nukkumisongelmia tai vanhemmalla on pelkoja, avuttomuutta tai vaikeus luoda vuorokausirytmiä. Työskentely voidaan aloittaa jo raskauden aikana.

Päivä-Ensikodin rakenne on kehitetty vastaamaan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja vanhempien tarpeisiin, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä kiintymyssuhteen syntymiseen ja vahvistamiseen. Ryhmäjakso kestää puoli vuotta ja perhe voi tarvittaessa olla useammalla jaksolla peräkkäin. Viikon aikana on kaksi ryhmäpäivää, joiden lisäksi perheellä on tarpeen mukaan yksilö-, pari- ja perhekohtaista työskentelyä. Ryhmäpäivä on intensiivinen, sen ohjattu strukturoitu toiminta kestää viisi tuntia klo 10.00–15.00 sisältäen vauvojen/ lasten oman ryhmän ja samanaikaisen aikuisten ryhmän, lasten ja aikuisten yhteisen vuorovaikutuksen hoito- ja tukiryhmän sekä ruokailuryhmän, jossa vertaistuen ja ammatillisen ohjauksen ja mallintamisen avulla tuetaan mm. säätelyhäiriöistä kärsiviä lapsia ja vanhempia ruokailun haasteissa sekä iltapäiväryhmän, jossa päivä kootaan yhteen ennen kotiin lähtöä.

Työskentely tapahtuu vakauttavalla ja reflektiivisellä työotteella ja vanhempien kanssa käydään mentalisaatiota vahvistavia keskusteluja suljetuissa ryhmissä sekä perhekohtaisissa tapaamisissa. Ruokailuhetket ovat tärkeitä perheen vuorovaikutukseen liittyviä hetkiä. Theraplayhin pohjautuvalla vuorovaikutuksen ryhmämuotoisella ja muilla terapeuttisilla menetelmällä vahvistamme positiivista vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä.

Päivä-Ensikodissa on kehitetty ryhmämuotoista kuntoutusta jo vuosia. Toiminnan suunnittelussa sekä työryhmän kouluttajana ja työnohjaajana toimii mm. lastenpsykiatri, erityisasiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Hänen arvionsa mukaan päiväryhmätoiminta on ehkäisevää ja varhaisesti korjaavaa kehityksellistä mielenterveystyötä, jolla voidaan katkaista kiintymyshäiriöiden ja niihin pohjautuvien sosiaalisen pahoinvoinnin, päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien ylisukupolvinen siirtyminen. Sekä teoreettisesti että käytännöllisesti laaja-alaisen lähestymistapansa vuoksi Päivä-Ensikoti pystyy auttamaan sellaisiakin perheitä, jotka eivät pystyisi hyötymään erikoissairaanhoidon vauvaperhetyöstä tai tavanomaisesta hyvästä sosiaalityön tuetusta vertaisryhmätoiminnasta. Menetelmällisen erityisosaamisen lisäksi ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus perustuu pitkiin asiakastyön prosesseihin. Teoreettisena taustana ovat mm. kiintymyssuhde-, trauma- ja mentalisaatioteoria.

Ryhmäpäivinä sekä perhekohtaisena yksilötyönä lapsi saa myös yksilöllistä korvaavaa ja korjaavaa hoivaa ja hoitoa. Kuntoutus turvaa lapsen kyvyn olla vuorovaikutuksessa, joka puolestaan turvaa lapsen kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen.

Päivä-Ensikoti ryhmäjaksoon sisältyy sekä kevät- ja syyskaudella 5 vrk:n Intensiiviperhekuntoutusviikko kurssikeskus Sopukassa Sipoossa ja kerran kuussa kokoontuva iltaryhmä isille ja vauvoille. Ryhmä on sisällöltään samanlainen kuin päivällä kokoontuva, mutta on kestoltaan 3 tuntia klo 16.00–19.00.

Päivä-Ensikodin kuntoutus sopii myös vanhemman oman psykiatrisen hoidon rinnalle tai jatkoksi. Tarvittaessa olemme apuna vanhemman yksilöterapiaprosessin käynnistämisessä kuntoutuksen aikana.

Palveluihin voidaan ohjata ympäri vuoden ja työ käynnistyy perheen 1–3 motivointi- ja tutustumiskäynneillä.

Työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tason tutkinto ja monipuolisesti mm. traumatyöhön, varhaiseen vuorovaikutukseen ja kiintymyshoitoon ja mentalisaatio- ja reflektiokyvyn vahvistamiseen lisäkoulutuksia.

Kotona tehtävä Ensikoti-kuntoutus

 • Kotona tehtävä Ensikoti-kuntoutus on intensiivistä perhekuntoutusta perheen omassa kodissa. Se voi sisältää myös ryhmäkuntoutusta
 • Kotona tehtävät Ensikoti-kuntoutusjaksot tukevat perheitä lapsen riittävän hyvään vuorovaikutukseen myös perheen siirtyessä laitoshoidosta avopalveluihin
 • Avo- ja laitospalveluiden yhteistyössä toteutettavia palveluja

Ensikoti-kuntoutus kotona on lapsilähtöistä intensiivistä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, jota tehdään lastensuojelun asiakkuudessa oleville vauvaperheille, jotka tarvitsevat tiivistä tukea, mutta eivät ole ympärivuorokautisen tuen tarpeessa.

Palvelussa tuetaan vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta sekä itsenäistä asumista lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhe voi asua pääkaupungin tai Uudenmaan alueella omassa asunnossa tai vuokralla yhdistyksen omistamassa perheasunnossa.

Asiakkaina voivat olla mm. perheet, joissa odotetaan lasta tai perheessä on ainakin yksi alle 3-vuotias lapsi ja mahdollisesti muita sisaruksia, ja yksi tai molemmat vanhemmista tarvitsevat tukea arkeen, itsenäiseen asumiseen ja vanhemmuuteen. Tuen tarpeen syitä voivat olla esim. jokin tai useampi seuraavista: erityisen tuen tarvetta lapsen tarpeet huomioivan vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen muodostumisen tukemiselle, arjen taitojen hallitsemattomuus, syömiseen tai vuorokausirytmiin liittyvät pulmat, vaikeudet vauvan hoidossa, vanhempien uupumus ja eriasteiset mielenterveyden pulmat, psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarve, traumaattiset kokemukset, kehitysvammaisuus, kielitaidottomuus, suppea tukiverkosto, vanhemman pitkä laitoshoito, vauvaperheen itsenäistyminen tai muun tuen asteittainen keventäminen.

Kotona toteutettu Ensikoti-kuntoutus voi liittyä myös ennen tai jälkeen ympärivuorokautiseen Ensikoti-jaksoon, kun perhe tarvitsee vahvaa tukea itsenäiseen asumiseensa lasten kanssa.

Tavoitteita työlle ovat mm. vauvan ikätasoisen kehityksen turvaaminen, turvallisen ja säännöllisen arjen luominen, vanhemmuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen. Työskentelyn keskeisiä piirteitä ovat kahden työntekijän kotikäynnit 1–3 kertaa viikossa, 1,5–3 tuntia kerrallaan. Työskentely kotona on intensiivistä, joten päivittäiset käynnit olisivat perheelle liian raskaita. Osa työskentelystä voidaan toteuttaa kodin ulkopuolella tai yhdistyksen tiloissa sekä ryhmäkuntoutuksen rinnalla. Hoitojakson pituus on yleensä 2–12 kk. Vanhempia autetaan käytännön asioiden selvittelyssä ja perhettä tukevien verkostojen rakentamisessa.

Perhe voi osallistua ryhmämuotoiseen Päivä-Ensikoti kuntoutukseen työskentelyjaksonsa aikana. Ilta-aikaan ja viikonloppuisin tapahtuva työskentely (työssäkäyvän vanhemman tapaamiset, uniongelmat) on mahdollista, mutta pääasiallinen työskentely tapahtuu arkena.

Työskentely toteutuu yksilöllisen perhekohtaisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijän, vastuu ohjaajien ja asiakasperheen kanssa ja sitä päivitetään lastensuojelu ja verkostoneuvotteluissa tarpeen mukaan/1–2 kk:n välein.

Kotona toteutettu Ensikoti-kuntoutuksen palvelut painottuvat päiväaikaan, mutta perheen tarpeet huomioiden työskennellään myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä tehdään tarvittaessa yhteistyötä Vallilan ensikodin ympärivuorokautisen yksikön kanssa, mikä mahdollistaa päivystysluonteisen tuen ympäri vuorokauden.

Moniammatillinen tiimi koostuu Vauvaperheiden terapeuttisten avo- ja tapaamispalveluiden ja Vallilan ensikodin työryhmien työntekijöistä, joista osa on erikoistunut lapsityöhön. Työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tason tutkinto ja monipuolisesti mm. traumatyöhön, varhaiseen vuorovaikutukseen ja kiintymyshoitoon ja mentalisaatio- ja reflektiokyvyn vahvistamiseen lisäkoulutuksia.

Työskentely aloitetaan perheen ja yhteistyöverkoston tutustumistapaamisella perheen kotona, jonka jälkeen arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä työskentelyn intensiivisyys ja tavoitteet kuntoutukselle.

Höyhensaarijakso

Vauvaperheiden terapeuttisten avo- ja tapaamispalveluiden Höyhensaarijaksolla tarjotaan matalan kynnyksen yksilöllistä tukea vauvojen ja pienten lasten uni- ja vuorokausirytmiin liittyvissä haasteissa. Höyhensaarijakson tavoitteena on:

 • Vanhemman vahvistuminen sekä vanhemman ja vauvan itsesäätelytaitojen lisääntyminen.
 • Levon ja hoivan antaminen lapselle sekä vanhemmalle.
 • Väsymyskierteen katkaiseminen sekä stressitason laskeminen.

Höyhensaarijakso on tarkoitettu vauvaperheille, joilla on unihaasteita, väsymystä ja uupumusta. Jaksolle osallistuvat vanhemmat sekä vauva.

Höyhensaarijakso on terapeuttinen ja koko perheen vuorovaikutusta tukeva kokonaisuus. Työote on reflektoiva ja vanhemman mentalisaatiokykyä vahvistava. Perheen tarpeet kohdataan yksilöllisesti ja jakson sisältö suunnitellaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Tavoitteena on lisätä vanhempien kuulluksi tulemisen kokemusta sekä turvallisuuden tunnetta. Jakson tavoitteena on vakauttaa koko perheen arkea. Ruokailuhetket ovat tärkeä osa perheen vuorovaikutusta vahvistavaa työskentelyä.

Höyhensaarijakso sisältää 1–2 tapaamista ennen jaksoa, 3 vuorokauden yöhoitojakson (työskentely klo 18.00–9.30 välisenä aikana) sekä 1–2 tapaamista jakson jälkeen. Tapaamisista osa voi olla myös perheen kotona. Maksuun sisältyvät aamu- ja iltapalat, tuki ja konsultointi puhelimitse koko jakson ajan.