Hyppää sisältöön

Vauvaperheiden terapeuttiset avo- ja tapaamispalvelut

Päivä-Ensikoti

Ensi-Kodin tie 4, Helsinki

• Terapeuttista ja vakauttavaa ryhmähoitoa.
• Kuntoutuksen keskiössä kiintymyssuhteen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen tukeminen.
• Tulosyitä muun muassa eriasteiset mielenterveysongelmat, traumahistoria, arjen toimimattomuus ja uupumus.
• Työskentelyn voi aloittaa jo odotusaikana.
• Isille ja vauvoille oma iltaryhmä.
• Päiväryhmään osallistuminen voi sisältyä perheen kotiin tarjottavaan hoidolliseen avopalveluun.

Vallilan ensikodin avopalveluiden työryhmässä on vankka lastensuojelun, terapeuttisen odotusajan, vauvaperhekuntoutuksen ja ensikotityön kokemus. Työryhmässä on runsaasti erikoistumis- ja jatkokoulutuksia ryhmän ohjaukseen sekä trauma- ja vakauttavaan työotteeseen. Koko työryhmällä on syventävää trauma-, mentalisaatio- ja kiintymyssuhdeteoriaan erikoistumiskoulutusta, jota ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti. Työryhmällä on lisäksi käytettävissä asiakastyön konsultointiin, työnohjaukseen ja koulutukseen sekä toiminnan kehittämiseen aikuis- ja pikkulapsipsykiatrian, neuropsykologian tai traumapsykoterapian asiantuntijoita. Työntekijöillä on vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tason tutkinto.

Päivä-Ensikoti tarjoaa intensiivistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ryhmä- ja perhekuntoutusta perheille, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen, lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen sekä vuorovaikutushäiriöiden
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Ryhmämuotoiseen Päivä-Ensikotiin voivat hakeutua vauvaperheet, joissa on kuntoutuksen
alkaessa 0–2-vuotias lapsi ja joissa arki ei suju tai lapsi ei saa tarpeitaan vastaavaa hoitoa tai hänen ikätasoisensa kehitys vaarantuu esimerkiksi vanhemman masennuksen, uupumuksen tai arjen toimimattomuuden vuoksi sekä perheet, joissa lapsella on syömis- tai nukkumisongelmia tai vanhemmalla on pelkoja, avuttomuutta tai vaikeus luoda vuorokausirytmiä. Työskentely voidaan aloittaa jo raskauden aikana.

Päivä-Ensikodin rakenne on kehitetty vastaamaan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja vanhempien tarpeisiin, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä kiintymyssuhteen syntymiseen ja vahvistamiseen. Ryhmäjakso kestää puoli vuotta ja perhe voi tarvittaessa olla useammalla jaksolla peräkkäin. Viikon aikana on kaksi ryhmäpäivää, joiden lisäksi perheellä on tarpeen mukaan yksilö-, pari- ja perhekohtaista työskentelyä. Ryhmäpäivä on intensiivinen, sen ohjattu strukturoitu toiminta kestää viisi tuntia klo 10–15 sisältäen vauvojen/lasten oman ryhmän ja samanaikaisen aikuisten ryhmän, lasten ja aikuisten yhteisen vuorovaikutuksen hoito- ja tukiryhmän sekä ruokailuryhmän, jossa vertaistuen ja ammatillisen ohjauksen ja mallintamisen avulla tuetaan muun muassa säätelyhäiriöistä kärsiviä lapsia ja vanhempia ruokailun haasteissa sekä iltapäiväryhmän, jossa päivä kootaan yhteen ennen kotiin lähtöä.

Työskentely tapahtuu vakauttavalla ja reflektiivisellä työotteella ja vanhempien kanssa käydään mentalisaatiota vahvistavia keskusteluja suljetuissa ryhmissä sekä perhekohtaisissa tapaamisissa. Ruokailuhetket ovat tärkeitä perheen vuorovaikutukseen liittyviä hetkiä. Theraplayhin pohjautuvalla vuorovaikutuksen ryhmämuotoisella ja muilla terapeuttisilla menetelmällä vahvistamme positiivista vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä.

Päivä-Ensikodissa on kehitetty ryhmämuotoista kuntoutusta useita vuosia. Päiväryhmätoiminta on ehkäisevää ja varhaisesti korjaavaa kehityksellistä mielenterveystyötä, jolla voidaan katkaista kiintymyshäiriöiden ja niihin pohjautuvien sosiaalisen pahoinvoinnin, päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien ylisukupolvinen siirtyminen. Sekä teoreettisesti että käytännöllisesti laaja-alaisen lähestymistapansa vuoksi Päivä-Ensikoti pystyy auttamaan sellaisiakin perheitä, jotka eivät pystyisi hyötymään erikoissairaanhoidon vauvaperhetyöstä tai tavanomaisesta hyvästä sosiaalityön tuetusta vertaisryhmätoiminnasta. Menetelmällisen erityisosaamisen lisäksi ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus perustuu pitkiin asiakastyön prosesseihin. Teoreettisena taustana ovat mm. kiintymyssuhde-, trauma- ja mentalisaatioteoria.

Ryhmäpäivinä sekä perhekohtaisena yksilötyönä lapsi saa myös yksilöllistä korvaavaa ja korjaavaa hoivaa ja hoitoa. Kuntoutus turvaa lapsen kyvyn olla vuorovaikutuksessa, joka puolestaan turvaa lapsen kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen.

Päivä-Ensikoti ryhmäjaksoon sisältyy sekä kevät- ja syyskaudella 5 vrk:n Intensiiviperhekuntoutusviikko kurssikeskus Sopukassa Sipoossa ja kerran kuussa kokoontuva iltaryhmä isille ja vauvoille. Ryhmä on sisällöltään samanlainen kuin päivällä kokoontuva, mutta on kestoltaan 3 tuntia klo 16.00–19.00.

Päivä-Ensikodin kuntoutus sopii myös vanhemman oman psykiatrisen hoidon rinnalle tai jatkoksi. Tarvittaessa olemme apuna vanhemman yksilöterapiaprosessin käynnistämisessä kuntoutuksen aikana.

Palveluihin voidaan ohjata ympäri vuoden ja työ käynnistyy perheen 1–3 motivointi- ja tutustumiskäynneillä.

Kotona tehtävä Ensikoti-kuntoutus

• Avo- ja laitospalveluiden yhteistyössä toteutettavia palveluja.
• Kotona tehtävä ensikotikuntoutus on intensiivistä perhekuntoutusta (1,5–3 h/kerta) perheen omassa kodissa, voi sisältää myös ryhmäkuntoutusta.
• Työskentelyn intensiivisyys vastaa tehostettua vauvaperhetyötä.

Ensikoti-kuntoutus kotona on lapsilähtöistä, intensiivistä, ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, jota
tehdään lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa oleville vauvaperheille, jotka tarvitsevat tiivistä tukea, mutta eivät ole ympärivuorokautisen tuen tarpeessa. Palvelussa tuetaan vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta sekä itsenäistä asumista lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhe voi asua pääkaupungin tai Uudenmaan alueella.

Asiakkaina voivat olla muun muassa perheet, joissa odotetaan lasta tai perheessä on ainakin yksi alle 3-vuotias lapsi ja mahdollisesti muita sisaruksia sekä yksi tai molemmat vanhemmista. Perheet tarvitsevat tukea arkeen, itsenäiseen
asumiseen ja vanhemmuuteen. Tuen tarpeen syitä voivat olla esimerkiksi yksi tai useampi seuraavista: lapsen tarpeet huomioivan vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen muodostumisen tukeminen, arjen taitojen hallitsemattomuus, syömiseen tai vuorokausirytmiin liittyvät pulmat, vaikeudet vauvan hoidossa, vanhempien uupumus ja eriasteiset mielenterveyden pulmat, psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarve, traumaattiset kokemukset, kehitysvammaisuus, kielitaidottomuus, suppea tukiverkosto, vanhemman pitkä laitoshoito, vauvaperheen itsenäistyminen tai muun tehostetun tuen asteittainen keventäminen. Kotona toteutettu Ensikoti-kuntoutus voi liittyä myös ennen tai jälkeen toteutettavaan ympärivuorokautiseen Ensikoti-jaksoon, kun perhe tarvitsee vahvaa tukea itsenäiseen asumiseensa lasten kanssa.

Asiakkaina voivat olla mm. perheet, joissa odotetaan lasta tai perheessä on ainakin yksi alle 3-vuotias lapsi ja mahdollisesti muita sisaruksia, ja yksi tai molemmat vanhemmista tarvitsevat tukea arkeen, itsenäiseen asumiseen ja vanhemmuuteen. Tuen tarpeen syitä voivat olla esim. jokin tai useampi seuraavista: erityisen tuen tarvetta lapsen tarpeet huomioivan vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen muodostumisen tukemiselle, arjen taitojen hallitsemattomuus, syömiseen tai vuorokausirytmiin liittyvät pulmat, vaikeudet vauvan hoidossa, vanhempien uupumus ja eriasteiset mielenterveyden pulmat, psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarve, traumaattiset kokemukset, kehitysvammaisuus, kielitaidottomuus, suppea tukiverkosto, vanhemman pitkä laitoshoito, vauvaperheen itsenäistyminen tai muun tuen asteittainen keventäminen.

Kotona tehtävän Ensikoti-kuntoutuksen tavoitteita voivat olla muun muassa vauvan ikätasoisen kehityksen turvaaminen, vakaan ja säännöllisen arjen luominen, vanhemmuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen.

Työskentelyn keskeisiä piirteitä ovat kahden työntekijän kotikäynnit 1–3 kertaa viikossa, 1,5–3 tuntia kerrallaan. Työskentely kotona on intensiivistä, joten päivittäiset käynnit olisivat perheelle usein liian raskaita. Osa työskentelystä voidaan toteuttaa kodin ulkopuolella tai yhdistyksen tiloissa sekä ryhmäkuntoutuksena rinnalla. Hoitojakson pituus on yleensä 2–12 kk. Vanhempia autetaan myös käytännön asioiden selvittelyssä ja perhettä tukevien verkostojen rakentamisessa.

Perhe voi osallistua ryhmämuotoiseen Päivä-Ensikoti kuntoutukseen (kestoltaan 3–5 h/krt) työskentelyjaksonsa aikana.
Ilta-aikaan ja viikonloppuisin tapahtuva työskentely (työssäkäyvän vanhemman tapaamiset, uniongelmat) ovat mahdollista, mutta pääasiallinen työskentely tapahtuu arkena päiväaikaan. Perheen tarpeet huomioiden työskentely voi toteutua myös ilta-aikaan. Yhteistyö ympärivuorokautisen ensikotiyksikön kanssa mahdollistaa tarvittaessa päivystysluoteisen tuen ympäri vuorokauden.

Työskentely toteutuu yksilöllisen perhekohtaisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijän/vastuutyöntekijän, Ensikodin vastuuohjaajien ja asiakasperheen kanssa ja sitä päivitetään lastensuojelu- sekä verkostoneuvotteluissa tarpeen mukaan 1–2 kk:n välein.

Työskentely aloitetaan perheen ja yhteistyöverkoston tutustumistapaamisella perheen kotona, jonka jälkeen arvioidaan
ja suunnitellaan yhdessä työskentelyn intensiivisyys ja tavoitteet kuntoutukselle. Moniammatillinen tiimi koostuu Vallilan ensikodin laitos- ja avopalveluiden työntekijöistä.

Höyhensaarijakso

Ensi-Kodin tie 4, Helsinki

Vauvaperheiden terapeuttisten avo- ja tapaamispalveluiden Höyhensaarijaksossa tarjotaan matalan kynnyksen yksilöllistä apua perheille, joilla on pienten lasten uniongelmia. Toimimme asiakaslähtöisesti ja voimavarakeskeisesti, ja autamme perheitä konkreettisin menetelmin haastavassa elämäntilanteessa.

Höyhensaarijakso on tarkoitettu perheille, joissa on vauvoja tai alle 6-vuotiaita lapsia. Lapsella tai vanhemmalla
on uniongelmia: nukahtamisen vaikeus, tiheät yöheräämiset, valvominen tai väsymyksestä johtuva kuormittunut elämäntilanne. Perheillä voi väsymyksen lisäksi olla myös muita kuormittavia tekijöitä, kuten uupumus, masennus, muut
mielenterveysongelmat, parisuhteen ristiriidat, niukka tukiverkosto, yksinhuoltajuus tai haasteet imetyksessä. Höyhensaarijaksoon osallistuu lapsi ja vanhempi tai molemmat vanhemmat yhdessä. Höyhensaarijaksot järjestetään Vauvaperheiden terapeuttisten avo- ja tapaamispalvelujen etukäteen ilmoittamina ajankohtina.

Höyhensaarijakson tavoitteena on vanhemman myönteisen ohjaamiskyvyn ja itsesäätelytaitojen vahvistuminen, levon ja hoivan antaminen lapselle sekä vanhemmille, väsymyskierteen katkaiseminen ja stressitason laskeminen.

Autamme vanhempia vakauttamaan päivärytmiä ja löytämään perheelle positiivisia iltarutiineja. Vanhemmilla lisääntyy ymmärrys erilaisista toimintatavoista ja niiden vaikutuksista lapseen. Tämä luo tunteen arjen hallinnan vahvistumisesta ja turvallisuuden tunteen lapselle ja vanhemmalle.

Höyhensaarijakso on terapeuttinen ja perheen vuorovaikutusta tukeva. Palveluun voi helposti liittää Vauvaperheiden
terapeuttisten avopalvelujen maksuttomia palveluja ennen jaksoa tai sen jälkeen. Lisäämme vanhempien kuulluksi tulemisen kokemusta ja kokemusta siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Alkutapaamisissa laadimme yhdessä perhekohtaisen suunnitelman ja tavoitteet.

Työskentelemme reflektiivisellä työotteella ja käymme perheiden kanssa mentalisaatiota vahvistavia keskusteluja ja
vuorovaikutusleikkejä. Ruokailuhetket ovat tärkeitä perheen vuorovaikutukseen liittyviä hetkiä. Vahvistamme positiivista
vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä.

Jäsennämme päivärytmin kokonaisuutta mm. vuorokausikellon ja päiväkirjatyöskentelyn avulla. Käytämme kunkin perheen tilanteeseen sopivia säätelyä vahvistavia menetelmiä. Vanhempia tuetaan säätelemään itseään ja auttamaan lasta tämän säätelykyvyn kehittymisessä. Käytämme rentouttavia menetelmiä, kuten mielikuvaharjoituksia ja musiikkia. Työntekijät kirjaavat yöllä havaintojaan uni-valverytmipäiväkirjaan, jota käsitellään vanhempien kanssa.

Höyhensaarijakson toteuttavat Vauvaperheiden terapeuttisten avo- ja tapaamispalveluiden omat työntekijät. Työntekijä on käytettävissä yövytysprosessin ajan arkipäivinä (ma–pe) ja kaksi työntekijää on vastuussa yövytysprosessin ajan. Perheen kanssa työskentelyssä hyödynnetään työparityöskentelyä. Yövuoroissa työskentelee 1–2 työntekijää, aamu- ja iltavuoroissa mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoistyöntekijä tai opiskelija työntekijän kanssa. Työskentelyssä hyödynnetään työryhmän muiden jäsenten erityisosaamista, ja tarvittaessa pyydetään konsultointi työnohjauksessa. Tarvittaessa ohjaamme perheen hänen tarvitsemansa muun avun piiriin.

Höyhensaarijakso sisältää 1–2 tapaamista perheen kanssa ennen yövytysjaksoa, 3 vrk:n yöhoidon (työskentely klo 18–
9.30 välillä) ja jälkitapaamisen 1–2 viikon kuluttua yövytysjaksosta. Tarvittaessa tapaaminen toteutetaan kotikäyntinä.
Maksuun sisältyy aamu- ja iltapalat, tuki sekä konsultointi puhelimitse ja sähköpostitse arkisin koko yövytysprosessin ajan.

Hoivaa ja leiki sekä Ihmeelliset vuodet -ryhmät

Helsingin ensikodilla on vahvaa menetelmäosaamista. Olemme käytettävissä ryhmien ohjaamiseen yhteistyössä kunnan kanssa. Voimme ohjata ryhmäprosessin joko kunnan tai Ensikodin tiloissa. Ohjaajamme on koulutettu menetelmän
hallintaan ja he saavat sen ylläpitoon lisäkoulutuksia ja työnohjauksia.

Hoivaa ja leiki -ryhmäinterventio on suomalainen mentalisaatiopohjainen interventio raskausvaiheesta noin vuoden
ikään. Intervention tavoitteena on tukea raskaana olevien äitien mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa
suhteessa syntyvään vauvaan mm. kokemuksellisten tehtävien ja leikillisyyden kautta sekä opettaa kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä masennusoireiden hallintaan. Ryhmä soveltuu erityisesti lievästä tai keskivaikeasta masennusoireista kärsiville äideille sekä masennuksen riskissä oleville äideille. Esimerkiksi äitiysneuvola voi ohjata ryhmäinterventioon masennusoireisia äitejä raskauden eri vaiheissa tai pikkuvauvavaiheessa (alle 6 kk). Ryhmämuotoinen Hoivaa ja leiki -interventio sisältää neljä ryhmäkertaa raskausaikana ja seitsemän ryhmäkertaa vauvavaiheessa sekä kotikäynnin synnytyksen jälkeen. Ryhmäkertoja ennen tehdään tutustumiskäynnit, joista toisella tapaamisella toteutetaan strukturoitu Hoivaa ja leiki -alkuhaastattelu. Ryhmässä on lähtökohtaisesti 3–4 äitiä/äiti–vauvaparia.

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät ovat osa laajaan tutkimusnäyttöön perustuvaa Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuutta. Ensikodilla on valmius sekä vauvaryhmien että 3–12-vuotiaiden lasten käytöksen pulmien ja käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvien ryhmien ohjaamiseen. Vanhemmuusryhmien tarkoituksena on edistää vaikuttaviksi todettuja myönteisiä kasvatusmenetelmiä. Ohjelma on käsikirjapohjainen ja se toteutetaan strukturoidusti vertaisryhmissä. Vanhemmuusohjelman sisällössä korostuu yhdessä toimimisen tärkeys, lapsen kunnioittaminen ja tämän kehitystason ymmärtäminen, positiiviset kasvatusstrategiat, sääntöjen luominen ja ennustettavat rutiinit, oppimisen tukeminen sekä tutkitusti tehokkaat lapsen huonoon käytökseen puuttumisen keinot. Ryhmien suosituskokona 6–10 vanhempaa. Ohjelman ryhmäkertojen suositus on 9–12. Vauvojen ikä on enintään 6 kk ryhmän alussa.