Hyppää sisältöön

Laadukasta sijaishuoltoa Toivossa

Apajakuja 7 A, Vantaa

Helsingin ensikodin sijaishuollon yksikkö Toivo tarjoaa vahvaa perustason sijaishuoltoa 12-17-vuotiaille lapsille kahdella 5-paikkaisella osastolla (Virta ja Valo). Toivo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Vantaan Myyrmäessä. Yksikön henkilöstömitoitus on 1,5 (10 lasta, 15 työntekijää), joka takaa vahvan tuen ja hoidon Toivossa asuville lapsille. Kuntoutuksessa ja hoidossa edistetään lapsen tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmaratkaisutaitoja DKT-menetelmän avulla. Toivon työskentelyyn kuuluu tiivis ja säännönmukainen vanhemmuustaito-ohjaus, jossa tuetaan vanhemman ja lapsen välistä myönteistä vuorovaikutussuhdetta, vanhemman itsesäätelytaitoja sekä vahvistetaan positiivista käytöstä. Vanhemmuustyöskentelyllä tuetaan aktiivisesti perheen jälleenyhdistämistä.

Kohderyhmänä Toivossa ovat lapset, joilla on haasteita koulunkäynnissä (mm. keskittymisvaikeudet, runsaat poissaolot, haasteet siirtymätilanteissa, haasteet sosiaalisissa, ikätasoisissa suhteissa), käyttäytymisen ja tunnesäätelyn vaikeutta (mm. levottomuus, unihäiriöt, masentuneisuus) tai suhteiden säätelyn haastetta (mm. huoltajista huolehtiminen, sopimattomat keinot saada läheisyyttä tai itsenäisyyttä, rajojen kokeilua).

Yksikön toiminta perustuu Helsingin ensikodin vuosikymmenien terapeuttisen työn osaamiseen, jossa painottuvat vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen, kiintymyssuhteen ja traumatietoisuuden ammattitaito. Toivossa on käytössä konsultoiva psykiatri, jonka erikoistumisalaa ovat lähtökohtaisesti lapset ja nuoret. Toivolla on yhteistyörakenne hyvinvointialueen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Tämän lisäksi nuoren on mahdollisuus saada vahvaa pedagogista tukea koulunkäyntiin Toivosta.

Viitekehyksenä DKT

Toivossa viitekehyksenä on dialektinen käyttäytymisterapia (DKT), joka terapiamuotona on kehitetty auttamaan ihmisiä muuttamaan hyödyttömiä ja haitallisia käyttäytymismalleja, esimerkiksi itsetuhoisuutta ja päihteiden väärinkäyttöä. Hoitoon kuuluu muun muassa tietoisuustaitojen opettelua, ahdingon hallintaa sekä tunteiden tunnistamista ja säätelyä. Ajatuksena on, että lapsen tulisi samanaikaisesti oppia hyväksymään itsensä ja tilanteensa sekä työskentelemään aktiivisesti muutoksen eteen. DKT:n lähtöoletus on, että ihmiset tekevät parhaansa pärjätäkseen, mutta heillä on joko puutteelliset taidot tai he eivät osaa oikeaoppisesti käyttää heillä jo olevia taitoja.

Koko Toivon työryhmä on kouluttautunut DKT-menetelmään 6 koulutuspäivän mittaisella DKT-koulutuksella. Työryhmällä on DKT-menetelmän säännöllinen työnohjaus (3 x 45 min/kk).

Toivon perhehoitomalli

Toivoon on luotu erityinen perhehoitomalli, jossa fokuksena on sijoitettujen nuorten vanhempien kanssa tapahtuva aktiivinen ja säännöllinen työskentely. Helsingin ensikodilla on pitkä kokemus vuorovaikutus- ja vanhemmuustyöskentelystä vaikuttavana työmuotona perhesysteemin ja perheen hyvinvoinnin vahvistajana, jota hyödynnetään myös Toivon arjessa. Vanhemmuustyöskentelyssä keskiössä ovat DKT- ja perheterapeuttiset menetelmät, jossa tuetaan vanhemman ja lapsen välistä myönteistä suhdetta, vanhemman itsesäätelytaitoja sekä vahvistetaan positiivista käytöstä.

Perhehoitomallin ydinajatus on käsitys tunteita säätelemään oppivasta ihmisestä, joka tarvitsee yhteyttä toisiin voidakseen hyvin. Toivossa kaikkea toimintaa ohjaa turvaa luova vakauttava työote. Emme anna vanhempien purkaa omaa pettymystään lapseen, vaan autamme heitä tunteiden käsittelemisessä omissa tapaamisissaan. Lapsen uudelleenmäärittely ja käyttäytymisen takana piilevien todellisten tarpeiden näkeminen ongelmallisen käyttäytymisen takana on keskeistä sille, että lapsen ja läheisten vuorovaikutus on rakentavaa.

Perhekohtaisten tapaamisten lisäksi Toivossa vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta osallistua vanhempien omaan ryhmämuotoiseen työskentelyyn, jossa keskiössä on vanhemmuustaitojen vahvistaminen.

Toivon psykologi-perhepsykoterapeutti vastaa perhehoitomallin mukaisesti vanhempien kanssa tehtävästä työskentelystä, perhetapaamisista sekä vanhempien ryhmästä.

Toivon laatukriteerit

Toivon laatukriteerit on johdettu arkeen konkreettiseksi, laatukriteerien toteutumista tukevaksi toiminnaksi.

Laatukriteeri 1
Nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.
Laatukriteeri 2
Nuoren psyykkinen vointi on hoitotasapainossa, eikä se heikennä sosiaalista ja taloudellista pärjäävyyttä.
Laatukriteeri 3
Nuori kokee sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hänellä on lähipiiri, johon tukeutua. Nuorella on vähintään yksi ystävä.
Laatukriteeri 4
Nuorella on harrastus, joka motivoi häntä ja jossa hän kokee onnistumisia.
Laatukriteeri 5
Somaattinen terveydentila on hyvä.
Laatukriteeri 6
Nuorella ei ole rikollista elämäntapaa ja hän ei altistu väkivallalle eikä ole väkivallan tekijä.
Laatukriteeri 7
Nuorella ei ole päihderiippuvuussairautta.

PAIKKATIEDUSTELUT:

Ensikoti Toivo
esihenkilö sosionomi YAMK, Miia Ehrman
044 7361235, miia.ehrman@helsinginensikoti.fi